Закон україни про ринок цінних паперів та фондового ринку


 • Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні


  Стаття 2. Фондовий ринок 1. Фондовий  ринок  (ринок  цінних  паперів)  -  сукупність учасників  фондового  ринку  та  правовідносин  між  ними  щодо розміщення,  обігу  та  обліку  цінних  паперів  і  похідних (деривативів). 2. Учасники  фондового  ринку  -  емітенти,  інвестори, саморегулівні організації та професійні учасники фондового ринку. Емітент -  юридична  особа,  Автономна  Республіка  Крим  або міські  ради,  а  також  держава в особі уповноважених нею органів державної влади,  яка від  свого  імені  розміщує  емісійні  цінні папери та бере на себе зобов'язання щодо них перед їх.

  Про цінні папери та фондовий ринок - Верховна Рада України


  Саморегулівна організація  професійних  учасників  фондового ринку  -  неприбуткове  об'єднання  учасників фондового ринку,  що провадять професійну діяльність  на  фондовому  ринку  з  торгівлі цінними  паперами,  управління  активами інституційних інвесторів, депозитарну діяльність (діяльність  реєстраторів  та  зберігачів утворене відповідно до критеріїв та вимог,  установлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Професійні учасники фондового ринку - юридичні особи,  які на підставі ліцензії,  виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового  ринку,  провадять  на  фондовому  ринку  професійну діяльність, види якої визначені законами України. 3.

  Закон: Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні


  Стаття 4. Передача прав за цінними паперами 1. До особи,  яка набула право  власності  на  цінний  папір, переходять усі посвідчені ним права. Обмеження обігу  та/або  реалізації  прав за цінними паперами може бути встановлено тільки у випадках і в порядку,  передбачених законом. 2. Для передачі іншій особі прав,  посвідчених цінним папером на пред'явника, достатньо вручити цінний папір цій особі. 3. Права,  посвідчені іменним цінним папером,  передаються  у порядку, встановленому законами України. 4. Права,  посвідчені  ордерним  цінним папером,  передаються шляхом вчинення на цьому папері індосаменту.  Індосант  відповідає за наявність та здійснення цього права. Згідно з  індосаментом  до  особи,  якій (або у розпорядження якої) передаються права,  посвідчені  цінним  папером  (індосата переходять  усі  ці  права.  Індосамент  може  бути бланковим (без зазначення  особи,  щодо  якої  має  бути  здійснене  виконання зобов'язань) або ордерним (із зазначенням такої особи). 5. Особливості  обліку  та  переходу права власност.


  Рекомендуем обратится к Юристу по данному вопросу


  Про цінні папери та фондовий ринок N 3480-IV від р


  Цей Закон регулює відносини, що виникають під час розміщення, обігу цінних  паперів  і  провадження  професійної  діяльності  на фондовому ринку,  з метою забезпечення відкритості та ефективності функціонування фондового ринку. Розділ I ЗАГАЛЬН І ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Визначення термінів 1. У цьому Законі терміни використовуються у такому значенні: випуск цінних  паперів -  сукупність  певного виду емісійних цінних паперів одного емітента,  однієї номінальної вартості,  які мають однакову форму випуску і міжнародний ідентифікаційний номер, забезпечують  їх  власникам  однакові  права  незалежно  від  часу придбання і розміщення.

  ЗАКОН УКРА ЇНИ Про цінні папери та фондовий ринок


  2. Цінні  папери  за  порядком  їх  розміщення  (видачі) поділяються на емісійні та неемісійні. Емісійні цінні папери - цінні папери, що посвідчують однакові права їх власників у межах одного випуску стосовно особи, яка бере на себе відповідні зобов'язання (емітент). До емісійних цінних паперів належать: акції; облігації підприємств; облігації місцевих позик; державні облігації України; іпотечні сертифікати; іпотечні облігації; сертифікати фондів операцій з нерухомістю (далі - сертифікати ФОН інвестиційні сертифікати; казначейські зобов'язання України. Цінні папери,  що  не  належать  згідно  із  цим  Законом  до.

  Закон України Про державне регулювання ринку цінних паперів в


  5. В Україні у цивільному  обороті  можуть  бути  такі  групи цінних паперів: 1) пайові цінні папери - цінні папери, які посвідчують участь їх  власника  у  статутному  капіталі  (крім  інвестиційних сертифікатів   надають  власнику  право  на  участь  в управлінні емітентом  і  отримання  частини  прибутку,  зокрема  у  вигляді дивідендів,  та  частини  майна  у  разі  ліквідації емітента.  До пайових цінних паперів відносяться: акції; інвестиційні сертифікати; 2) боргові  цінні  папери -  цінні  папери,  що  посвідчують відносини позики і передбачають зобов'язання емітента  сплатити  у визначений .  12. ПОНЯТИОРМЫ МНОЖЕСТВЕННОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ


  (часть 2 статьи 4 в ред. Законов Республики Беларусь от N 89-З, Ведомственный контроль за состоянием пожарной безопасности на объектах осуществляют республиканские органы государственного управления. (часть 3 статьи 4 в ред. Законов Республики Беларусь от N 87-З, от N 89-З) Статья 5. Планирование мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (в ред. Закона Беларуси от N 87-З) Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, развитию и совершенствованию материально-технической базы органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям предусматриваются программами экономического и социального развития республики, областей, городов.

  Верховный суд РФ (ВС РФ) : Судебные и нормативные акты РФ


  1 настоящего Постановления Порядка признать утратившим силу Постановление Федеральной службы государственной статистики от N 73 Об утверждении Порядка заполнения и представления формы федерального государственного наблюдения N 1-Т Сведения о численности и.  Как можно проверить готовность заграничного паспорта? Как оформить загранпаспорт через Госуслуги в Как положить деньги на карточку Беларусбанка, проверить баланс

  Похожие статьи

  Приказ федерального агентства правительственной связи и информации 152
  Заявление на усн для ип при регистрации образец заполнения
  Случаи признания права собственности на земельный участок
  Инструкция по охране труда по оказанию первой доврачебной помощи 2018
  Оформить дарственную на долю в квартире какие документы нужны

  .